De K!X-coördinator wordt aangesteld en gefaciliteerd door de school. Zijn of haar primaire taak is om een team samen te stellen en jongeren enthousiast te krijgen. Belangrijk is dat de beoogde coördinator (vaak een docent of de decaan) gedreven is, gelooft in de voordelen van een K!X-team en de onderwijsinstelling volledig achter zich heeft. De coördinator coacht de jongeren naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Lees de handleiding voor K!X-coördinatoren.

Taken van de coördinator

 • Een heldere profilering en doelstelling van het team.
 • Bepaalt samen met de jongeren de activiteiten.
 • Stelt een inhoudelijk jaarplan en planning van de activiteiten op.
 • Stelt een inhoudelijk jaarverslag aan het eind van het studiejaar op.
 • Coacht en begeleidt de jongeren.
 • Begeleidt de promotie van het team.
 • Regelen aanvullende financiën voor teamactiviteiten (indien nodig).
 • Onderhoudt contact met Movisie.
 • Fungeert als aanspreekpunt voor directie of bestuur van de onderwijsinstelling.
 • Begeleidt bedrijfsbezoeken met het team.
 • Neemt deel aan de K!X-coördinatorenbijeenkomsten.
 • Bewaakt het proces.
 • Profileert K!X zowel in als buiten de school.

Aandachtspunten K!X-coördinator

 • Zorg voor nieuwe aanwas wanneer K!X-leden uitvallen (bijvoorbeeld teamleden die afstuderen) zodat het team niet alles opnieuw hoeft op te bouwen.
 • Nodig deskundigen uit van wie ze de jongeren kunnen leren en nieuwe dingen te horen krijgen.
 • Onderhoud regelmatig contact met Movisie door een vast contactmoment af te spreken met het contactpersoon bij Movisie.
 • Zorg voor draagvlak binnen de afdeling en bij de directie door bijvoorbeeld K!X op de agenda te zetten bij teamvergaderingen. Zo zijn collega’s op de hoogte waar het K!X-team mee bezig is en zal dit meer begrip opbrengen wanneer door een activiteit een lesuur gemist moet worden. De coördinator kan ook Movisie inzetten om een korte presentatie te geven op een teamvergadering.
 • Boor financiële middelen aan en bewaak het budget.
 • Bewaak de belasting van de teamleden; eenmaal bekend worden ze overal voor gevraagd.
 • Stel prioriteiten en doe vooral hetgeen waarvoor gekozen is.
 • Werk met groepjes (commissies) die op taken zijn ingedeeld.
 • Stel eventueel een regelement op zodat leden weten waar ze zich minimaal aan te houden hebben en daarop aanspreekbaar zijn. Bijvoorbeeld: vier uur per week aan het K!X-team besteden. Ook hiervoor geldt: stel het gezamenlijk op.

De K!X-teams

Een K!X-team bestaat meestal uit een klas die een promotieteam vormt samen met de docent (de coördinator). De activiteiten die met K!X worden uitgevoerd, vallen dan ook vaak samen met vakken, zoals Maatschappijleer, Maatschappelijke stage, Leren, Loopbaan en Burgerschap (LBB) of een mentoruur. Ook andere schoolvakken kunnen betrokken worden bij K!X.

Soms bestaan de K!X-teams uit een groepje vrijwillige deelnemers (uit verschillende leerjaren en opleidingen) en een docent. De activiteiten vinden dan buiten de lesuren plaats. De jongeren die in deze vorm meedoen, kunnen dit vaak wel gebruiken voor hun te behalen competenties voor het vak Burgerschap op het mbo.

Coachen en begeleiden

Wanneer eenmaal duidelijk is met welke klas of met welke deelnemers de coördinator het K!X-team gaat draaien, is het belangrijk om zo snel mogelijk tot een heldere profilering en doelstelling te komen. Het eerste wat u zich hierbij moet afvragen is in welke setting dit K!X-team is gevormd. Is het team ontstaan vanuit een klas, een bepaald vak of competentieontwikkeling? Is het ook duidelijk welke activiteiten het K!X-team gaat ondernemen? Dan is het zaak om als K!X-coördinator de jongeren een structuur te bieden waarin ze aan de slag kunnen. Dit gaat door het opstellen van een inhoudelijk activiteitenplan (sámen met het team!) dat de planning van de activiteiten beschrijft.  

De K!X-coördinator begeleidt het team tijdens de vergaderingen (lessen). De intensiteit van de begeleiding door de K!X-coördinator zal per team verschillen. Het doel is dat het team, onder leiding van de voorzitter, uiteindelijk zelfstandig kan vergaderen. Dit zal niet vanzelf gaan, dat moet het team eerst leren. Hiervoor is een vergaderingstraining beschikbaar. Na verloop van tijd neemt de zelfstandigheid van het K!X-team toe.

Promoten

Het is belangrijk dat de coördinator de K!X-leden begeleidt bij het promoten van zichzelf en hun team, zowel binnen als buiten de school. Verder helpt hij of zij de teamleden eventueel sponsoren te zoeken voor activiteiten. De coördinator is bovendien aanspreekpunt voor directie of het bestuur van de school.